Oficina: 93.688.96.33  /

Raül: 627.263.065  /  Ernest: 606.435.203  / Guillem: 630.104.042

 

info@vicoat.cat

Pl. Vila 5-6 (local 2) Vallgorguina (08470) BCN   /

Tots els habitatges plurifamiliars i els unifamiliars (no aïllats amb menys de 1.5m a vial o finca adjacent) amb més de 45 anys estan obligats a passar l’I.T.E. (inspecció Tècnica de Edificis).

AnyData límit
Anterior a 190031/12/2016
Entre 1901 i 193031/12/2017
Entre 1931 i 195031/12/2018
Entre 1951 i 196031/12/2019
Entre 1961 i 197531/12/2020
A partir de 1976quan assoleixi els 45 anys

Què implica el ITE?

El tècnic realitza la inspecció tècnica de l’edifici i genera el INFORME ITE.
Quan la comunitat de propietaris rep l’informe ITE disposa de 4 mesos per sol·licitar el CERTIFICAT D’APTITUD DE L’EDIFICI (Aquest tràmit el realitzem nosaltres per tal de donar facilitats a les comunitats)
Una vegada rebut l’ITE les comunitats de propietaris disposaran de 12 mesos per fixar un PROGRAMA DE REHABILITATCIÓ. Aquest termini es redueix a 6 mesos en cas de deficiències molt greus o greus.
En el cas de que hi hagin lesions molt greus, greus o importants el tècnic haurà de fer INSPECCIONS DE VERIFICACIÓ PERIÒDIQUES.
La comunitat de propietaris una vegada rebut l’ITE passa a tenir l’obligació de tenir el LLIBRE DE L’EDIFICI

El certificat d’aptitud

Sense deficiències o amb deficiències lleus……. CERTIFICAT D’APTITUD APTE (10 anys)
Amb deficiències importants……… CERTIFICAT D’APTITUD APTE PROVISIONAL (6 anys)
(Condicionada a que al cap de 2 i 4 anys s’efectuï una verificació tècnica)
Amb deficiències greus o molt greus……… Si s’efectuen mesures cautelars CERTIFICAT D’APTITUD CAUTELAR (3 anys)
(Condicionada a que cada 12 mesos s’efectuï una verificació tècnica)
Amb deficiències greus o molt greus……… Sense mesures cautelars DENEGACIÓ DEL CERTIFICAT D’APTITUD

FAQS Inspecció Tècnica Edificis